За родителите

Родителското настоятелство взема участие при решаване на всички въпроси свързани с ежедневния живот и управлението на детското заведение. То е обединено от каузата за осигуряване на условия за пълноценно детство на подрастващите. 
В Настоятелството членуват:

 • Родители на деца, приети в детската градина;
 • Учители и служители;

Харта на клиента

Основната цел на настоящата Харта е да подобри достъпа и качеството на административни услуги, предоставяни от Детска Градина № 26 „Лилия”. Тя не е нормативен акт и не създава юридически права, а представлява наръчник за по-добро и качествено административно обслужване. Предназначението й е да помогне на гражданите да изискват по-добро обслужване и зачитане на правата им, както и да насърчава служителите в администрацията към любезно и отзивчиво поведение.

Административната дейност на Детска Градина № 26 „Лилия“ ”се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност. Следваме тези принципи и предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административното обслужване.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 26 “ЛИЛИЯ”

 • Конституция на Република България;
 • Административно процесуален кодекс;
 • Семеен кодекс;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за предучилищното и училищно образование;
 • Закон за закрила на детето;
 • Закона за достъп до обществената информация;
 • Правилник за дейността на Детска градина № 26 „Лилия“;
 • Правилник за вътрешния ред на Детска градина № 26 „Лилия“;
 • Етичен кодекс.

Ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права, посочени в цитираните документи. За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения.

Главната цел на провежданата от Ръководството на Детска градина № 26 “Лилия” политика по качеството е удовлетворяване нуждите и очакванията на гражданите чрез предлагане на качествени административни услуги на физически и юридически лица, законосъобразност в управлението на  собствеността и делегирания бюджет , предоставени на Детска градина № 26 “Лилия”, в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност в действията на свободна от корупция среда. Дейността на администрацията се основава на принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност.