Прием, отписване на деца

Детска градина № 26 „Лилия” е Общинска детска градина по силата на ЗПУО.

Записването, отписването и преместването в общинските детски градини за всеки вид организация се извършват съгласно наредба на Общинския съвет.

В Детска градина № 26 “Лилия” се обучават и деца в подготвителни групи. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование. Когато е в детска градина родителят е избрал целодневната организация.

В Детска градина № 26 “Лилия” се приемат деца от 1 година и 3 месеца до 7 годишна възраст, навършени в годината на постъпване в първи клас. Приемът е целогодишен по желание на родителите.

 

Деца от Детска градина № 26 “Лилия” се отписват

  1. По желание на родителя с подадено заявление до директора заведено във входящия дневник на Детска градина № 26 “Лилия”;
  2. При постъпване в първи клас;
  3. При системни нарушения на визирани в Правилника за дейността на Детска градина № 26 “Лилия” задължения;

Децата отложени от училищно обучение с решение на диагностичната комисия към РУО на МОН, не се освобождават от детска градина, освен ако родителите им не желаят това.

При напускане /преместване/ на дете от Детска градина № 26 “Лилия” се подава писмено заявление до директора, уведомяват се учителите на групата и ЗАС. Задължително се извършва проверка за неизплатени такси. При коректно плащане на родителите /настойниците/ на детето се предават познавателните книжки и медицинския картон, заверен и приключен от медицинския специалист на детската градината.

При преместване на дете от подготвителна група се издава Удостоверение за преместване. В него се отразява номера на страницата, на която то е записано в Книгата за подлежащи на задължително обучение. Удостоверението се представя до три дни от деня на промяната на директора на новото учебно заведение от страна на родителя.

Родителите на децата, които посещават Детска градина № 26 “Лилия”, заплащат такси по реда на Закона за местните данъци и такси и Решение на Общински Съвет Стара Загора.