Програма и дейности

Процесът на предучилищното образование е свързан с прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на детската градина.

Съдържанието на предучилищното образование съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование /чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование/.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.