За нас

Детска градина № 26 „Лилия” има традиции в работата по различни проекти и Национални програми.

Пълното обновление на сградата е извършено през 2010 година чрез Проект „За децата на Стара Загора с отговорност и любов” към Оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът е подготвен и реализиран от Община Стара Загора.

От 2012 година в продължение на 3 години колеги от Детската градина работиха по подготвени и реализирани от тях проекти към Национална програма „С грижа за всеки ученик„, отнасящ се до допълнително обучение на деца от подготвителните групи.

През 2016 година спечелихме финансиране на проект „Игри сред цветя” от ПУДООС към МОСВ, посветен на екологичното възпитание на децата. Проекта е реализиран и децата активно се възползват от новоизградената интерактивна детска площадка.

От 2013 година сме включени в Проект „Готови за училище”, финансиран от Тръст за социална алтернатива, където работим и в настоящия момент в активно партньорство със СНЦ „Свят без граници”. Проектът е насочен към подпомагане на родители на деца от уязвими социални групи.

От лятото на 2016 година в продължение на две години ще работим активно по Проект „Вълшебна класна стая”, изготвен от Община Стара Загора и финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” в подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.